REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

● Regulamin określa zasady świadczenia przez Stolarnię usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci formularza zamówień dostępnego na stronie Serwisu.
● Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
● Stolarnia – Michał Jędrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stolarnia „Jędrzejewski” Michał Jędrzejewski z siedzibą w Mchowie 11/2 , (62-620 Babiak) o nadanych numerach NIP 6661949431 oraz REGON 301419364;
● Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.meble-jedrzejewski.pl;
● Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez Stolarnię;
● Zamówienie – zamówienie na wykonanie wyrobów oferowanych przez Stolarnię złożone za pomocą Formularza zamówień;
● Formularz zamówień – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia pod adresem www.meble-jedrzejewski.pl;
● Regulamin – niniejszy dokument;
● Umowa – umowa na wykonanie robót stolarskich zawarta pomiędzy Stolarnią a Klientem po uprzednim złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówień.

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
● Zamówienia na wykonanie wyrobów oferowanych przez Stolarnię można składać:
– telefonicznie pod numerem: 691 675 612,
– poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: m.jedrzejewski750@wp.pl,
– poprzez Formularz zamówień dostępny w Serwisie,
– osobiście w siedzibie Stolarni.
● Przystąpienie przez Stolarnię do realizacji zamówienia następuje po zawarciu Umowy oraz wpłacie na numer bankowy wskazany przez Stolarnię, co najmniej 30% wartości wynagrodzenia określonego w Umowie.
● Formy płatności za złożone zamówienie:
– gotówka,
– przelew bankowy na numer bankowy wskazany przez Stolarnię.
● Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§3. CENY PRODUKTÓW, KOSZTY I CZAS DOSTAWY
● Ceny zamieszczane w Serwisie przy oferowanym przez Stolarnię produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
● Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach dostawy.
● Koszty dostawy doliczane są do wynagrodzenia za wykonany zamawianych produkt
i ponosi je Klient.
● Koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie w Umowie w zależności od miejsca docelowego.
● Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem własnego transportu Stolarni lub firmy kurierskiej.
● Czas realizacji zamówienia ustalany jest z Klientem indywidualnie w Umowie.

§4. REKLAMACJE
● Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy dostarczony produkt jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub w trakcie jego eksploatacji pojawią się wady, istotnie uniemożliwiające korzystanie niego zgodnie z jego przeznaczeniem.
● Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty realizacji zamówienia.
● Reklamację można złożyć w dniu dostawy (w obecności osoby dostarczającej zamówienie lub kuriera) lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.jedrzejewski750@wp.pl.
● Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
– numer zamówienia lub umowy wraz z jego datą,
– opis problemu będącego podstawą reklamacji,
– dane Klienta,
– jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie.
● Reklamacja może być również przesłana listownie na adres Stolarni.
● Stolarnia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.
● Z chwilą złożenia zamówienia i akceptacji regulaminu Klient uznaje fakt, iż drewno jest materiałem naturalnym i podlega wpływowi czynników zewnętrznych, w wyniku których mogą pojawić się pęknięcia. Pęknięcia te w żaden sposób nie wpływają na ogólną wytrzymałość wyrobów i nie podlegają reklamacji.
● Reklamacje uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy Klienta nie będą uwzględniane.
● W przypadku niestosowania się do zaleceń Stolarni, związanych z właściwą pielęgnacją i konserwacją drewna, reklamacje nie będą uwzględniane.
● Przesyłki zwrotne wysyłane na adres Stolarni bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
● Administratorem danych jest Stolarnia.
● Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez Stolarnię oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Stolarnię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
● Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
● Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji Umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Stolarnię.
● Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
● Klienci Stolarni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§6. PRZEPISY KOŃCOWE
● Stolarnia ma prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Stolarnię, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
● Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Stolarnią zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
● W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
● Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.